PRIHLÁSIŤ
REGISTROVAŤ
Zabudnuté heslo 
Topánky pre život.
 

Obchodné podmienky

 

Článok I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Obutex spol.s r.o. so sídlom Kvetná 3/355 , 91105 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 30997771 , (ďalej len „predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.obutex.com a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internete.

 

2. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

 

3. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na www.obutex.com.

 

4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na obutex.com a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

 

5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty zverejnené v E-obchode predávajúceho na obutex.com.

 

6. Poštovné (doprava a jej cena) sa rozumejú náklady predávajúceho na doručenie objednaného tovaru ku kupujúcemu prostredníctvom pošty alebo kurierskej spoločnosti.

 

Článok II. Objednávka

 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

 

2. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne.

 

3. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo, alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

 

4. Prijatá elektronická objednávka kupujúceho je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

 

5. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme predávajúceho. Predávajúci potvrdí e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke), alebo telefonicky obsah elektronickej objednávky kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho, je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu mail@obutex.com, alebo telefonicky na t.č.0908 731566

6. Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

6.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko,

6.2 Dodacia adresa, ulica, mesto, PSČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa),

6.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas s oboznámením s obchodnými podmienkami, potvrdenie o oboznámení sa s výberom správnej veľkosti obuvi.

6.4 Fakturačná adresa (len v prípade ak sa líši od dodacej adresy, alebo sa jedna o firmu a je potrebné uviesť IČO a IČDPH.

6.5 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis;

6.6 Množstvo objednávaného tovaru, cena objednávaného tovaru s DPH, cena objednávky celkom s DPH.

 

7. Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

 

 

Článok III. Storno objednávky

 

1. Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením a následnou expedíciou zo strany predávajúceho.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

2.1 V prípade objednávky na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)

2.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

 

 

Článok IV. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

 

1. V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by predávajúci neodovzdal kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 10 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov povinný odovzdať, je táto doba 3 mesiace od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

2. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave a balení so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar kupujúcemu odoslaný.

 

 

3. Odstúpením kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet kupujúceho.

Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

4. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 

 

Článok V. Cenové podmienky

 

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na obutex.com s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na obutex.com. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na obutex.com objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 

Článok VI. Poštovné a balné

 

1. Poštovné a balné (cena prepravy) nie je súčasťou ceny tovaru.

 

2.Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 4 EUR s DPH v prípade, že celková suma za objednávku je nižšia ako 50 EUR .

 

3.Predávajúci si poštovné, v súvislosti s dodaním tovaru v hodnote nad 50 EUR neúčtuje, okrem prípadu, ak sa napriek dohode kupujúceho s kuriérskou službou, nepodarí tovar úspešne dodať v dohodnutom čase a na mieste dodania kupujúcemu alebo ak predávajúci vracia tovar kupujúcemu v dôsledku neoprávnenej reklamácie.

 

Článok VII. Platobné podmienky

 

1.Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

1.1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;

1.2 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet spoločnosti Obutex spol. s.r.o.,

ČSOB banka: 11776533/7500

Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky.

 

Článok VIII. Dodacie podmienky

 

1. Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Tovar na sklade do 48 hodín, v opačnom prípade obvykle do 14 pracovných dní od dňa, keď predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.

 

2. Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru telefonicky.

 

3. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba zanechá v prípade opakovaného neúspešného doručenia zákazníkovi avízo o zásielke. V prípade, že sa zásielka nachádza v depe kuriérskej spoločnosti, je možné dohodnúť jej opätovné doručenie bezplatne. V prípade, že je zásielka vrátená predávajúcemu, je po dohode možné jej opätovné zaslanie. V takomto prípade náklady na opätovné doručenie zásielky kupujúcemu znáša kupujúci.

 

4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

5. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom – kuriérskou službou protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

 

6.Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

 

Článok IX. Reklamačný poriadok

 

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár , s nahraním fotografie tovaru určeného k reklamácií. Kupujúci je povinný v prípade, že ho predávajúci vyzve zaslať tovar, ktorý je predmetom reklamácie na adresu uvedenú v doklade o kúpe tovaru, spolu s dokladom o kúpe tovaru.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim predávajúcemu na dobierku.

 

Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.

 

Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia (zámeny) zo záruky, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.

 

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia/zámeny musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia/zámeny. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia/zámeny znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

 

Tovar, ktorý je predmetom reklamácie zo záruky musí byť kompletný. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie zo záruky. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie zo záruky znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.

 

1. Spôsoby uplatnenia reklamácie

 

1.1 Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

1.2 Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal

V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci.

 

1.3 Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť).

V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti , má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej veľkosti, max. do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba za ten istý tovar a len v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1.1 alebo 1.2. Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Náklady na vrátenie znáša kupujúci. Náklady na výmenu tovaru znáša predávajúci.

 

1.4 Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby predaného tovaru (zo záruky) max. do 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Tovar musí byť kompletný v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

 

 

Článok X. Záručné podmienky a záručná doba

 

1. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu.

 

2. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložený doklad o zakúpení (faktúra).

 

3. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u predávajúceho, úplne zaplatený s požadovanými dokladmi a vyplneným reklamačným formulárom.

 

4. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť na adresu sídla predávajúceho reklamovaný tovar čistý, v prípade reklamácie vrátenia/zámeny musí byť tovar kompletný, nepoužitý a nepoškodený.

 

5. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

 

 

 

Článok XI. Ochrana osobných údajov

 

1.Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok Kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

 

2.Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

 

3.Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.

 

Článok XII. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za nemožnosť plnenia

 

1. Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.

 

2. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú Zmluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.

 

3. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú Zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.

 

4. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

 

Článok XIII. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z obutex.com.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na obutex.com.

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

 

4. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.

 

5. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj: Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1.Obutex.com

Pomoc zákazníkom

Môj účet

OBUTEX spol. s r.oTopánky pre život.
©easyWEB s.r.o. 2015