Všeobecné obchodné podmienky - Maloobchod

Všeobecné obchodné podmienky - Veľkoobchod

spoločnosti:

Obutex spol. s r.o.

so sídlom ulica Kvetna 3/355, Trencin 91105,

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 533/R IČO 30 997 771

ďalej len „spoločnosť Deichmann“ alebo tiež "predávajúci"I. Rozsah platnosti

 1. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti Obutex, prevádzkovanom na internetovej adrese http://www.obutex.com (ďalej len "internetový obchod"), a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento internetový obchod.
 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti Obutex, ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) alebo podnikateľa, spoločne ako „kupujúceho“ na strane druhej.
 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník"), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne Všeobecné obchodné podmienky v ich znení platnom k dátumu objednávky.
 2. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetové stránky internetového obchodu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach online (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky (prijatím ponuky) kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou Obutex. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku.
 3. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku online s uvedením požadovaných údajov. Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť Obutex kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky. Súčasťou e-mailu sú i aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Obutex, vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Informácie obdržané emailom si kupujúci môže tiež vytlačiť.
 4. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladisku alebo u iného uschovávateľa. V prípade zmlúv, v ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí.

III. Označenie tovaru a cena tovaru

 1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru (napr. použité materiály a pod).
 2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke internetového obchodu uvedená celková cena tovaru v eurách / alebo v CZK/. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv. V prípade, ak sa na obutex.com objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena “0 EUR” alebo “1 EUR”, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

IV. Platobné podmienky

 1. Kupujúci má v rámci úhrady kúpnej ceny možnosť zvoliť z nasledujúcich spôsobov platby:
  1. Platba na dobierku pri dodaní tovaru - kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti pri prevzatí tovaru.
  2. PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet spoločnosti Obutex spol. s.r.o., ČSOB banka: 11776533/7500, Variabilný symbol: číslo elektronickej objednávky

V. Zasielanie tovaru

 1. Poštovné a balné (cena prepravy) nie je súčasťou ceny tovaru.
 2. Predávajúci si účtuje balné a poštovné vo výške 4,5 EUR s DPH alebo 120,- CZK.

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že faktúra mu bude odoslaná na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

VI. Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Na základe nižšie uvedeného textu je v prípade odstúpenia od zmluvy (okrem iného) možné zvoliť nasledujúci postup:

 1. kupujúci prinesie tovar osobne a to spolu s vyplneným tzv. „formulárom na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ alebo dokladom o zakúpení tovaru, načo budú kupujúcemu ihneď (v prípade, že tovar nebude znehodnotený) vyplatené všetky peňažné prostriedky v hotovosti (pri úhrade objednávky na dobierku) alebo vrátené späť na bankový účet.
 2. kupujúci na vlastné náklady zašle tovar poštou spolu s vyplneným tzv. „formulárom na odstúpenie od zmluvy a uplatnenie reklamácie“ na adresu Obutex spol. s r.o., ulica Kvetna 3/355,Trenčín 91105. Spoločnosť Obutex kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (pokiaľ bol tovar spoločnosti Obutex doručený), vráti peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, a to bankovým prevodom na účet (pri úhrade objednávky na dobierku).
 3. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru (typicky poštovné).
 4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť tiež formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu Všeobecných obchodných podmienok.
 5. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zašle bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od nej dostal.
 6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu spoločnosť Obutex najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že spoločnosť Obutex vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky nasledujúcim spôsobom. Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy osobne v prevádzke spoločnosti Obutex na území Slovenskej republiky, vráti spoločnosť Obutex kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky v hotovosti. Pokiaľ kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom poštovej zásielky, vráti spoločnosť Obutex prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu bankovým prevodom na kupujúcim zvolený účet.
 7. Kupujúci zodpovedá spoločnosti Obutex za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený, v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale. Ak bude tovar poškodený, potom si spoločnosť Obutex vyhradzuje nárok na primeranú finančnú náhradu za znehodnotenie tovaru a vráti kupujúcemu kúpnu cenu len čiastočne (spoločnosť Obutex si nárok za zníženie hodnoty tovaru jednostranne započíta, o čom bude kupujúceho informovať).

VII. Zodpovednosť za vady predanej veci

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim- a ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady poštou na adrese: Obutex spol. s r.o., ulica Kvetna 3/355,Trenčín 91105.
 3. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vad, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VIII. Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár . Kupujúci je povinný zaslať tovar, ktorý je predmetom reklamácie na adresu uvedenú v doklade o kúpe tovaru, spolu s dokladom o kúpe tovaru.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim predávajúcemu na dobierku.
 3. Ak sa predávajúcemu nepodarí opakovane telefonicky dovolať kupujúcemu a/alebo kupujúci nereaguje na e-mailovú výzvu predávajúceho do 7 dní od prevzatia formulára a/alebo požadovaných dokladov predávajúcim, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetného vrátenia/zámeny reklamácie a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť kupujúcemu na adresu uvedenú vo formulári.
 4. Ak spolu s vyplneným formulárom a s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia (zámeny) zo záruky, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar vrátiť, zameniť alebo reklamovať.
 5. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia/zámeny musí byť kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia/zámeny. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie vrátenia/zámeny znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 6. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie zo záruky musí byť kompletný. Kupujúci je povinný poistiť tovar, ktorý je predmetom reklamácie zo záruky. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom reklamácie zo záruky znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
 7. Spôsoby uplatnenia reklamácie:
  1. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote
   Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Kupujúci v tomto prípade neuhrádza manipulačný poplatok v súvislosti s odstúpením od Kúpnej zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
  2. Kupujúci vracia tovar, ktorý si neobjednal
   V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, nezodpovedá tovaru, ktorý prevzal, kupujúci má právo vrátiť tovar predávajúcemu max. do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim.Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Kupujúci neuhrádza manipulačný poplatok za vrátenie tovaru predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci.
  3. Kupujúci požaduje zámenu tovaru v dôsledku nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť)
   V prípade, ak kupujúci zistí, že tovar, ktorý si objednal, mu nesedí z dôvodu nevyhovujúcej veľkosti , má právo vrátiť prevzatý tovar a požadovať jeho výmenu za tovar inej veľkosti, max. do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Výmenu tovaru je možné uskutočniť iba za ten istý tovar a len v prípade, ak to umožňujú skladové zásoby predávajúceho. V opačnom prípade sa má za to, že kupujúci odstúpil od Kúpnej zmluvy a bude sa postupovať podľa bodu 1.1 alebo 1.2., ak sú splnené ostatné podmienky podľa bodu 1.1 alebo 1.2. Tovar musí byť kompletný, nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Náklady na vrátenie znáša kupujúci. Náklady na výmenu tovaru znáša kupujúci.
  4. Kupujúci si uplatňuje právo vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby predaného tovaru (zo záruky) max. do 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu. Tovar musí byť kompletný v pôvodnom obale s požadovanými dokladmi a s vyplneným reklamačným formulárom. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

IX. Ochrana osobných údajov

Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti Obutex pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti Obutex v rámci internetového obchodu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť Obutex mohla plniť svoje zmluvné povinnosti, vyplývajúce z kúpnej zmluvy, tj. aby sa spracoval online nákup, plnili sa servisné služby, reagovalo sa na požiadavky zo strany zákazníka, prípadne, aby bola spoločnosť Obutex nápomocná pri technických problémoch alebo aby sa s kupujúcim na jeho želanie skontaktovala. Spoločnosť Obutex ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie, pričom sa jedná o nasledovné povinné údaje: oslovenie (žena/muž), meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, heslo. Kupujúci má právo na informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných nárokov. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.

X. Kontakt na spoločnosť Obutex

 1. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na zákaznícku linku: 00421 908 731 566. Pracovná doba zákazníckej linky: pracovné dni 9:00 - 14:00 h.
 2. V prípade akejkoľvek otázky môže kupujúci tiež zaslať spoločnosti Obutex e-mail na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenie zodpovednosti za vady predanej veci je možné zaslať tovar na túto adresu: Obutex spol. s r.o., ulica Kvetna 3/355,Trenčín 91105, Slovenská republika

XI. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 24. 5. 2018.
 2. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom však pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy. Prílohu týchto Všeobecných obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok
 3. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie) si hradí kupujúci sám. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.